Alkini

Uvod

Alkini su nezasićeniji ugljikovodici od alkena jer u odnosu na alkene s istim brojem atoma ugljika imaju manjak atoma vodika. Ako imaju jednu trostruku vezu, opća im je formula:

[latex]C_{\mathit{n}}{H}_{2\mathit{n\space }-\space 2}[/latex]

Najjednostavniji primjer molekule s trostrukom vezom je molekula etina, C2H2. Trivijalno je ime etina acetilen, ali se ono upotrebljava i za cijelu skupinu alkina.

1. Problemski zadatak

  • Proučite 3D model molekule etina načinjen od kuglica i štapića. Napišite strukturnu formulu, kondenziranu strukturnu formulu te formulu s veznim crticama molekule etina.

Etin, propin i butin pri sobnoj su temperaturi plinovi. Udisanje etina može uzrokovati slabost, glavobolju i mučninu. Vrlo često sadrži otrovna onečišćenja kao što su fosfin (PH3), arsin (AsH3) i sumporovodik (H2S), stoga ima i neugodan miris.

Nomenklatura alkina

Sustavna imena alkina dobivaju se dodatkom nastavka -in korijenu koji označuje broj atoma ugljika u molekuli nerazgranatog alkina ili u najduljem lancu koji sadrži trostruku vezu kod razgranatih alkina. Redni broj iza korijena označuje položaj trostruke veze.

2. Problemski zadatak

  • Napišite strukturne formule, formule s veznim crticama i sustavna imena alkina kojih je molekulska formula C5H8.
  • Početna pomoć u rješavanju zadatka može vam biti i 3D model molekule alkina načinjen od kuglica i štapića u desnom bloku ovoga zadataka.

Dobivanje etina

1. POKUS: Dobivanje i svojstva etina

Pozorno promatrajte kako učiteljica/učitelj izvodi pokus. Zabilježite opažanja i izvedite zaključak.

Primjena etina

Etin se upotrebljava za autogeno zavarivanje i rezanje metala, jer izgaranjem u struji kisika postiže visoke temperature plamena (oko 3 000 °C), i za sintezu različitih organskih spojeva.

Etin se skladišti otopljen u acetonu u čeličnim bocama jer je vrlo eksplozivan.

Promislite i odgovorite