4. Ponavljanje

Prisjetite se

Neutralizacija je egzotermna reakcija kiseline i baze u kojoj nastaje sol i voda. To je zapravo reakcija oksonijevih i hidroksidnih iona gdje nastaje voda.
Neutralizacija je temelj za titraciju što je metoda u kojoj se eksperimentalno može odrediti nepoznata koncentracija kiseline ili lužine.

Simulacija titracije uz fenolftalein kao indikator

Titracijska krivulja pokazuje ovisnost pH-vrijednosti otopine koja se titrira o volumenu dodane kiseline ili lužine.

Soli su ionski spojevi koji se mogu dobiti na više načina:

  1. reakcijom metala i nemetala
  2. reakcijom metala i kiseline
  3. reakcijom bazičnog oksida i kiseline
  4. reakcijom kiselog oksida i lužine
  5. reakcijom kiseline i baze
  6. reakcijom dvostruke izmjene.

Vodene otopine soli mogu pokazivati kiselu, neutralnu ili lužnatu reakciju.
Prilikom otapanja soli, anioni slabih kiselina i kationi slabih baza reagiraju s vodom što je reakcija hidrolize.

Primijenite znanje

Titracijom vodene otopine natrijeva hidroksida klorovodičnom kiselinom određena je nepoznata koncentracija vodene otopine natrijeva hidroksida.
Za titraciju 50 mL vodene otopine natrijeva hidroksida utrošeno je 17,3 mL klorovodične kiseline koncentracije 0,1500 mol dm-3.

Točka razmišljanja

Tijekom rada u laboratoriju vrlo bitna stavka je sigurnost i prva pomoć u slučaju ozljeda. Zanimljivo je da se velik proj procedura temelji na kiselo-baznim reakcijama.
Istražite na koji način se tretiraju opekotine uzrokovane koncentriranim kiselina i lužinama na koži. Napišite jednadžbe kemijskih reakcija.
Istražite što se treba učiniti kada se proguta kiselina ili lužina i napišite jednadžbe kemijske reakcije.