Matematika 6

digitalni obrazovni sadržaj matematike za šesti razred osnovne škole
 • Mirela Babić
 • Damir Belavić
 • Alena Dika
 • Vesna Draženović Žitko
 • Milka Fofonjka
 • Iva Golac Jakopović
 • Branko Goleš
 • Sanela Jukić
 • Zlatko Lobor
 • Maja Marić
 • Tamara Nemeth
 • Goran Stajčić
 • Milana Vuković
 • Aleksandra-Maria Vuković
 1. Ponavljanje gradiva petoga razreda

  U ovoj nastavnoj jedinici ponovit ćeš gradivo petoga razreda: o skupovima, prirodnim brojevima i njihovoj djeljivosti, razlomcima, decimalnim brojevima te pravcu, polupravcu, dužini, kutu, kao i geometrijskim likovima i simetrijama.

 2. Cijeli brojevi

  U ovoj nastavnoj cjelini naučit ćeš koje brojeve nazivamo cijelim brojevima. Uspoređivat ćeš ih i pridruživati točkama brojevnog pravca. Naučit ćeš i što je to koordinatni sustav u ravnini.

  Koristit ćeš četiri osnovne računske operacije u skupu cijelih brojeva i rješavati problemske situacije.

 3. Trokut

  U ovoj nastavnoj cjelini naučit ćeš konstruirati kut i njegovu simetralu. Naučit ćeš konstruirati trokute, analizirati njihova svojstva i odnose, računati i primjenjivati opseg i površinu trokuta i četverokuta te mjeru kuta.

 4. Djeljivost prirodnih brojeva

  U ovoj nastavnoj cjelini naučit ćeš odrediti i razlikovati zajedničke djelitelje, zajedničke višekratnike te najveći zajednički djelitelj i najmanji zajednički višekratnik dvaju i više prirodnih brojeva. Naučit ćeš primijeniti svojstva djeljivosti umnoška prirodnih brojeva, opisati i primijeniti svojstvo relativno prostih brojeva. I matematičke probleme iz svakodnevnoga života naučit ćeš rješavati primjenjujući djeljivost prirodnih brojeva te objasniti dobiveno rješenje u kontekstu problema.

 5. Razlomci

  U ovoj nastavnoj cjelini naučit ćeš proširivati i skraćivati razlomke, uspoređivati ih, organizirati brojevni pravac i na njega smjestiti točke pridružene zadanim razlomcima te rješavati matematičke probleme u svakodnevnom životu.

 6. Računanje s razlomcima

  U ovoj nastavnoj cjelini naučit ćeš zbrajati, oduzimati, množiti i dijeliti nenegativne racionalne brojeve primjenjujući svojstva računskih operacija, povezati umnožak dvaju jednakih racionalnih brojeva s pojmom kvadrata. Naučit ćeš povezati nenegativni racionalni broj s njegovom recipročnom vrijednošću, pojednostavniti dvojni razlomak, računati vrijednosti jednostavnih algebarskih izraza te rješavati probleme iz svakodnevnog konteksta primjenjujući računanje s razlomcima.

 7. Postotni iznos i prikaz podataka

  U ovoj nastavnoj cjelini naučit ćeš kako izračunati postotak, postotni i osnovni iznos, prikazati podatke tablično i pomoću dijagrama, čitati podatke sa dijagrama, računati aritmetičku sredinu. 

 8. Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom

  U ovoj nastavnoj cjelini naučit ćeš riješiti jednadžbu oblika [latex]ax+b=0[/latex] i ostale jednadžbe koje se mogu svesti na taj oblik, opisati i provjeriti rješenje jednadžbe. Jednostavne probleme naučit ćeš zapisati u obliku linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom. Naučit ćeš rješavati jednostavnije problemske zadatke te primijeniti stečeno znanje na primjerima iz svakodnevnoga života.

 9. Četverokut

  U ovoj nastavnoj cjelini naučit ćeš konstruirati četverokute, analizirati njihova svojstva i odnose, računati i primjenjivati opseg i površinu četverokuta te mjeru kuta.