Kada se val odbija od prepreke upadni kut α jednak je kutu odbijanja β.

Kada val prelazi iz dublje u pliću vodu smanjuje se brzina i valna duljina. Frekvencija vala se ne mijenja.

Odbijanje i lom valova

Istražimo:

Dubina vode u kadi je 1-2 cm. Na jedno mjesto postavimo prepreku. Pod kutem na prepreku na udaljenosti od desetak centimetara proizvodimo ravne valove ravnalom. Što opažamo?

Na slici vidimo valne fronte valova koji dolaze na prepreku i valne fronte valova koji se odbijaju. Val se odbija pod istim kutem pod kojim je i upao na prepreku.

Lom valova