Fuga

Uvod

Opiši situaciju iz svakodnevnoga života u kojoj koristiš oponašanje. Koja je funkcija oponašanja? Je li oponašanje osobita značajka isključivo ljudske vrste? Objasni.

Prokomentiraj i primjere s fotografija.

Promisli još o oponašanju u razlitim umjetnostima:

  • U kojim je situacijama oponašanje u umjetnostima dozvoljeno, a u kojima nije? Navedi primjere.
  • Je li svako oponašanje plagijat? Prokomentiraj u razredu s prijateljima.
  • Prisjeti se glazbenog oblika koji se bazira na oponašanju teme.

O imitiranju u glazbi

Imitacija je polifoni skladateljski postupak u kojem dionice naizmjenično donose glavnu glazbenu temu. Time se postiže samostalnost i ravnopravnost dionica. Imitacija može uslijediti tijekom izlaganja teme u pojedinoj dionici ili nakon što je prethodni glas izložio temu (u tom slučaju taj glas nastavlja s izlaganjem novoga glazbenoga sadržaja) ili tijekom izlaganja teme u pojedinoj dionici (stretto).

Za razliku od drugih umjetnosti u kojima oponašanje može značiti plagiranje i neinventivnost, u glazbi imitacija upravo naglašava samostalnu ulogu glasa koji imitira.

Poslušaj videozapise.

Promisli o pitanjima i komentarima postavljenima uz videozapise. 

U kojim glazbenim oblicima, skladateljskim postupcima i načinima izvođenja prepoznaješ polifonu tehniku skladanja - imitaciju?  

Imitacija može biti stroga i slobodna.

Fuga

U romanu Kontrapunkt koristi Aldous Huxley opis polifone strukture u glazbi Johanna Sebastiana Bacha kako bi istaknuo načelo kojim je bio vođen pri opisu pojedinih likova: „U uvodnom largu...Johann Sebstian dao je izjavu: Postoje velike stvari na svijetu, plemenite stvari; postoje ljudi kraljevski rođeni, postoje zbiljski osvajači, istinski gospodari svijeta. Ali jednog svijeta koji je, avaj!, zamršen i mnogovrstan, nastavio je razmišljati u fugalnom allegru. Čini ti se da si našao istinu; jasnu, određenu, očiglednu, najavile su je violine; imaš je, trijumfalno je držiš. No ona isklizne iz tvog shvaćanja da bi se prikazala u novom vidu među čelima (...) da bi na časak stvorili prividno konačnu i usavršenu harmoniju, samo zato da bi se opet razdvojili. Svaki je uvijek sam i odvojen i zaseban. 'Ja sam ja', tvrdi violina; 'svijet se okreće oko mene', doziva čelo. 'Oko mene', inzistira flauta. I svi su jednako u pravu i jednako u krivu; i ni jedno neće slušati druge. U ljudskoj fugi ima milijardu i osamsto milijuna dijelova.“

Pojam fuga dolazi o latinske riječi fuga što znači bijeg.

Što bježi u fugi i na koji način? Opiši na jednom od glazbenih primjera koje ćeš upoznati u sljedećoj aktivnosti.

 

Pogledaj videozapise. Usporedi ih prema obilježjima i dojmu koji ostavljaju.

Po čemu se razlikuju, a po čemu su slični? Tko sudjeluje u izvedbi? Na koji način su oblikovana djela? Kojoj vrsti glazbe te glazbenim žanrovima pripadaju skladbe?

Koja skladba ti se više sviđa? Objasni zašto.

Fuga u baroku

Bitna je značajka fuge izlaganje jedne teme postupkom imitacije u svim dionicama prema određenome tonalitetnome planu.

Iako je najčešće monotematična, fuga može biti oblikovana i na više tema. Takve se fuge zovu dvostruke, trostruke i sl., sukladno broju tema koje obrađuju.

Fuga se najčešće sastoji od 3 ili 4 samostalne dionice, međutim broj dionica može varirati od 2 – 8.

Koje značajke čine temu pogodnom za oblikovanje imitacijom?

Poslušaj videozapise.

Iako fuga ima neprekinuti tok, možemo jasno zamijetiti njezine dijelove. Ekspozicija započinje prvim nastupom teme, a završava kad se tema jednom izloži u svim dionicama. Slijedi prva provedba ili razvojni dio koji sadrži više nastupa teme u raznim srodnim tonalitetima. U drugoj provedbi ili završnome dijelu tema se ponovno izlaže u osnovnome tonalitetu u jdnom ili više glasova.

Možemo zaključiti da se fuga ne sastoji samo od imitacije glavne teme. Pojedina dionica nakon izlaganja teme nastavlja s novom, kontrapunktskom melodijom.

Johann Sebastian Bach: Mala fuga u g-molu BWV 578

Nakon slušanja dviju inačica skladbe Mala fuga u g-molu BWV 578 Johanna Sebastiana Bacha odgovori na pitanja. Kakav dojam izvedbe ostavljaju na tebe? Koje emocije u tebi pobuđuju? Koja te se više dojmila? Doživljaj izvedbe po izboru izrazi rječju, ilustracijom, pokretom.

Barokni dvostavačni ciklus

Instrumentalna se fuga rijetko pojavljuje kao samostalno djelo. U baroku joj često prethodi jednostavniji stavak poput toccate, fantazije ili preludija. Ovi stavci potječu iz razdoblja vokalne polifonije kad se prije nastupa pjevača improviziralo na glazbalu radi intoncije zboru. Upravo zbog improvizacijskog karaktera, ovi stavci nemaju strogu formu.

Poslušaj dvije inačice Toccate i fuge u d-molu Johanna Sebastiana Bacha.

Kakav dojam ostavljaju skladbe? Koja ti se izvedba više sviđa? Objasni zašto.

Pojam toccata dolazi od talijanske riječi toccare što znači dirati. Namijenjena je izvođenju na glazbalu s tipkama (orguljama, čembalu te glasoviru). Nema strogu formu i improvizacijskog je karaktera.

Nakon baroka toccate ponovno nalazimo u glasovirskoj, rjeđe orguljaškoj, literaturi 20. stoljeća, kao homofone, motorične skladbe s karaktrističnim staccato motivima, ponavljanjima tonova i sl.

Iako ima isto podrijetlo kao toccata, preludij je kraćega trajanja i jednostavnije oblikovanoga glazbenoga sadržaja. Nema dramatičnost toccate u pogledu isticanja zvučnosti i ujednačenoga je karaktera tijekom stavka.

U kasnijim se glazbeno-stilskim razdobljima skladaju i dalje ciklusi, kojih su dio i fuge.

Poslušaj predložene skladbe. Odaberi primjer po želji i usporedi ga s primjerom koji si ranije slušao iz opusa Johanna Sebastiana Bacha.

Uoči sličnosti i razlike u sastavnicama. Uočavaš li u odabranom primjeru Bachov utjecaj? U čemu? Napiši usporednu analizu u obliku kratkoga eseja i podrobnije se informiraj o stvaralaštvu odabranoga skladatelja.

Kutak za projektne zadatke

Odaberi projektni zadatak.

Potraži informacije o odabranoj temi na mrežnim stranicama. Izradi prezentaciju ili napiši esej o odabranoj temi. Rezultate prikaži u razredu željenim digitalnim alatom.

Istraži!

Primjena fuge u vokalno-instrumentalnim glazbenim vrstama

Osim kao dio ciklusa zajedno s toccatom, fantazijom ili drugim sličnim oblikom, fuga se može primijeniti i kao samostalni stavak u okviru veće cikličke vrste (primjerice sonate, simfonije, kao završni dio teme s varijacijama i sl.). 

U literaturi se nerijetko susreću i nizovi imitacijskih nastupa teme unutar većeg polifonog ili homofonog oblika. Ovaj oblik primjene fuge naziva se fugato.

U stvaralaštvu baroknih skladatelja te skladatelja kasnijih glazbeno-stilskih razdoblja, nalazimo i vokalne fuge u motetima, kantatama, oratorijima, misama, pasijama, ali i operama kao samostalne stavke ili dio stavka.

Uobičajeni oblik stavka Kyrie eleison je trodijelni (Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison). Mozart u ovom primjeru odustaje od pravila i uglazbljuje tekst kao dvostruku fugu. Svaki stih uglazbljen je zasebnom temom, s prepoznatljivom melodijskom i ritamskom karakteristikom.

Muziciraj!

Otpjevaj teme Kyrie eleison i Christe eleison prema notnome zapisu ili sluhu. Prema potrebi poslušaj audiozapis s elektronskim pregledom notnoga zapisa.

Provjeri znanje