Ritam na plohi, u prostoru i vremenu

Repeticija, alternacija i varijacija

Ponovimo!

Repeticija je vrsta ritma u kojemu se jedan element ponavlja u cijelome nizu ili polju. Alternacija je ritam u kojemu se izmjenjuju dva elementa. Varijacija može sadržavati tri ili više elemenata koji se ponavljaju u nekome redoslijedu.

Ritam u dizajnu i u primijenjenoj umjetnosti

Koji se motivi ponavljaju? Koja je pravilnost u njihovu ponavljanju? Istraži ritmove na predmetima svakodnevne uporabe.

Ornament

U svim dijelovima svijeta postoje ornamenti tipični za baš taj kraj.

Ritam u arhitekturi

Promotri prozore na fasadama zgrada i odredi vrstu ritma. 

Interval

Ritam u vremenu

Kako nastaje film?

Za film treba imati dobru ideju. Zatim treba ideju razraditi u scenariju, a od njega nastaje knjiga snimanja koja sadrži kratak opis svake scene i tehničke upute. Producent je osoba koja financira scenarij, a zatim sklapa ugovor s redateljem i glumcima. Zatim slijedi snimanje filma koje nadzire redatelj. Katkad se čak i jednostavna scena snima cijeli dan. Snimljeni se materijal zatim obrađuje i povezuje u cjelinu. Na kraju se zvučni zapis sinkronizira sa slikom. 

Misliš li da konj u trku u jednome trenu podigne sve četiri noge od tla? Eadward Muybridge postavio je pedeset fotoaparata uz konjsko trkalište, a svaki aparat aktivirala bi nategnuta žica koju bi povukla konjska kopita. Tako je Muybridge 1878. uspješno fotografirao konja u trku i dokazao da su u jednome trenutku sva kopita u zraku, i to u trenutku kad su sva podvučena ispod konja. Potrebno je šesnaest sličica brzo pokrenuti pred našim očima kako bi nastao pokret. Muybridge je svoje fotografije pokretao velikom brzinom i tako dobio prve filmove.

Zoetrop je uređaj koji stvara dojam pokreta koristeći se brzom izmjenom statičnih slika.

Ritam, pokret i zvuk

Pogledaj film ansambla Lado i obrati pažnju na ritmove. Dok gledaš video, zapisuj koje sve ritmove primjećuješ.

Istražujem.

Na mrežnim stranicama istraži ritam u životinjskome svijetu.

 

Izražavam se.

Naslikaj jednu životnju tako da njezinu površinu prikažeš u ritmu s dvjema bojama.