Matematika 8

digitalni obrazovni sadržaj matematike za osmi razred osnovne škole

 • Mirela Babić
 • Damir Belavić
 • Alena Dika
 • Milka Fofonjka
 • Sanela Jukić
 • Aleksandra-Maria Vuković
 1. Ponavljanje gradiva sedmoga razreda

  U ovoj cjelini ponovit će se gradivo sedmoga razreda: vektori i translacija; racionalni brojevi; proporcionalnost, obrnuta proporcionalnost, linearna ovisnost; računanje s postotcima i analiza podataka; algebarski izrazi; mnogokuti, kružnica i krug.

 2. Potencije

  U ovoj cjelini naučit ću računati vrijednost potencije racionalne baze i nenegativnoga cjelobrojnoga eksponenta, primjeniti potencije racionalne baze i eksponenta nula, množiti binom binomom, zbrajati i oduzimati algebarske izraze, računati vrijednost jednostavnih algebarskih izraza za zadane racionalne vrijednosti.

 3. Korijeni

  U ovoj cjelini naučit ću procjeniti najbliži cjelobrojni iznos drugoga korijena nenegativnoga racionalnog broja do 20, korjenovati umnožak i količnik, množiti i dijeliti korijene, povezati drugi korijen nenegativnoga racionalnog broja s kvadratom prirodnoga broja do 100 koristeći se tablicom.

 4. Realni brojevi

  Naučit ću razlikovati racionalne od iracionalnih brojeva i povezati iste brojeve različitog zapisa, matematičkim jezikom zapisati pripadnost brojeva skupu.

 5. Razmjer i Talesov poučak

  U ovoj cjelini naučit ću probemsku situaicju prikazati i rješiti jednostavnim razmjerom te utvrditi smislenost rješenja, primjeniti Talesov poučak za crtanje trokuta i pravokutnika, opisati svojstva sličnih likova. 

 6. Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama

  U ovoj nastavnoj cjelini naučiti ću rješavati sustav zadanom metodom uz provjeravanje ispravnosti dobivenoga rješenja i objasniti postupak.

 7. Pravac

  U ovoj cjelini naučit ću provjeriti pripadnost točke pravcu, povezati koeficijente jednadžbe pravca s njegovim položajem u koordinatnome sustavu u ravnini, računski i grafički odrediti sjecište dvaju pravca.

 8. Pitagorin poučak

  U ovoj nastavnoj cjelini naučit ćeš prepoznati pravokutni trokut u problemskim situacijama, izreči Pitagorin poučak i zapisati ga matematičkim jezikom, te primjeniti Pitagorin poučak za računanje nepoznatih elemenata kvadrata i pravokutnika.

 9. Geometrijska tijela

  U ovoj cjelini naučit ću prostoručno skicirati prikaz pravilne četverostrane prizme i valjka u ravnini, matematičkim jezikom opisati elemente kocke, kvadra, četverostrane prizme i valjka, povezati mrežu geometrijskoga tijela s modelom, opsiati matematičkim jezikom vrhove, bridove i strane geometrijskoga tijela, primjeniti računanje oplošja i volumena pravilne četverostrane prizme i valjka u jednostavnoj problemskoj situaciji, objasniti volumen kao mjeru prostora koje zauzima tijelo.

 10. Vjerojatnost i kamate

  U ovoj cjelini naučit ću razlikovati skup povoljnih od skupa elementarnih događaja, opisati pojam kamate na štednju i kamate na kredit na primjerima iz stvarnoga života, usporediti i tumačiti kamate na stambeni i gotovinski kredit.

 11. Kompozicija preslikavanja

  U ovoj cjelini naučit ćeš konstruirati kompoziciju dvaju preslikavanja u ravnini kao i odrediti os simetrije, centar simetrije, vektor translacije ili središte i kut rotacije u nacrtanoj kompoziciji. Isto tako naučit ćeš kreirati motiv kompozicijom više od dva preslikavanja.