Piramida, oplošje i volumen piramide

Uvod

Iako pri spomenu piramide gotovo svatko najprije pomisli na egipatske, piramide su i u našemu svakodnevnom okružju. Možemo je vidjeti dok šećemo našim gradom ili mjestom ako pogledamo prema krovovima. 

Nauči

Piramida je geometrijsko tijelo koje nastaje tako da se sve točke nekoga mnogokuta
spoje s točkom izvan ravnine toga mnogokuta. 

Taj je mnogokut BAZA ili OSNOVKA PIRAMIDE, a ta je točka njezin VRH.

Piramida je omeđena bazom (mnogokutom) i pobočkama (trokutima).

Sve pobočke zajedno čine pobočje piramide.
Stranice baze nazivaju se osnovni bridovi piramide.

Zajedničke stranice dviju susjednih pobočki nazivaju se
pobočni bridovi piramide.

Piramide imenujemo prema njihovoj bazi.
Ako je baza piramide trokut, piramida se naziva trostrana.
Ako je baza piramide četverokut, piramida se naziva četverostrana.
Ako je baza piramide n-trokut, piramida se naziva n-terostrana.

Zadatak 1.

Visina piramide

Pravilna piramida

Zadatak 2.

Oplošje piramide

Volumen piramide

Promotrimo prizmu s bazom B i visinom h i piramidu s istom bazom i istom visinom.

Zadatak 3.