Matematika 4

digitalni obrazovni sadržaj matematike za četvrti razred srednje škole

 • Sanja Antoliš
 • Valerija Brelih
 • Aneta Copić
 • Ivan Jukić
 • Rebeka Kalazić
 • Ivana Lukanović
 • Eva Špalj
 1. Skup realnih brojeva

  U ovoj cjelini ponoviti ćeš osnovne pojmove o skupovima brojeva. Proširiti svoje znanje  kako razlikovati i opisati prirodne, cijele, racionalne, iracionalne i realne brojeve. Proširiti svoje znanje o skupovima brojeva. Naučiti ćeš i razlikovati induktivni i deduktivni način zaključivanja, dokazivati matematičke tvrdnje matematičkom indukcijom i primjenjivati binomnu formulu.

 2. Skup kompleksnih brojeva

  U ovoj temi ponovit ćeš osnovno o skupu kompleksnih brojeva. Zapisivat ćeš kompleksni broj u algebarskom i trigonometrijskom obliku, računati s kompleksnim brojevima i povezivati ih s prikazom u Gaussovoj ravnini. Saznat ćeš vezu kompleksnih brojeva s fraktalima i zabaviti se.

 3. Nizovi

  U ovoj cjelini naučit ćeš što je niz te razlikovati aritmetički i geometrijski niz. Moći ćeš rješavati probleme iz svakodnevnog života primjenom aritmetičkog, geometrijskog niza i geometrijskog reda i uočiti rast ili pad članova niza te postojanje granice.

 4. Vjerojatnost

  U temi "Vjerojatnost" ćeš ponoviti osnovne pojmove i proširiti svoje znanje. Saznat ćeš o potpunoj vjerojatnosti, Bernoulijevoj shemi i Bayesovoj formuli, ali i zabaviti se uz povijesne crtice i probleme.

 5. Polinomi

  U ovoj cjelini ponoviti ćeš što su to polinomi. Naučiti ćeš navoditi koeficijente i stupanj polinoma, računati s polinomima kao što je zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje te primjenjivati poučak o dijeljenju polinoma s ostatkom. Naučiti ćeš  povezivati svojstvo djeljivosti linearnim faktorom,  poučak o faktorizaciji polinoma te određivati nultočke.

 6. Funkcije

  U ovoj cjelini ponoviti ćeš osnovne pojmove kao što su domena, slika i graf funkcije te proširiti svoje znanje o limesima. Saznat ćeš kako opisivati i prikazivati različite ovisnosti dviju veličina unutar matematike, drugih područja i situacija iz svakodnevnog života.

 7. Derivacije

  U ovoj cjelini naučit ćeš povezati definiciju derivacije funkcije u točki s problemom tangente i brzine, riješiti problemske zadatke primjenom derivacija funkcija te povezati derivaciju funkcije i crtanje grafa funkcije. 

 8. Integrali

  U ovoj cjelini naučit ćeš kako izračunati površinu ispod grafa funkcije te neodređeni inetgral i neodređeni integral. 

 9. Statistika

  U temi "Statistika" upoznat ćeš diskretne i neprekidne slučajne varijable. Računat ćeš očekivanje i varijancu te riješavati zadatke s binomnom i normalnom razdiobom. Uz to ćeš saznati nešto i o tome tko je zaslužan za razvoj statistike.