Zbrajanje i oduzimanje (10 + 3; 13 – 3)

Zbrajanje i oduzimanje (10 + 3; 13 – 3)

Zbrajanje (10 + 3)

Prvi je pribrojnik 7. Drugi je pribrojnik 10. Koliki je zbroj?

7 + 10 = 17

Zbroj je 17.

Prvi je pribrojnik 10. Drugi je pribrojnik za dva manji od prvoga. Izračunaj zbroj.

prvi pribrojnik 10

drugi pribrojnik 10 – 2 = 8

zbroj 10 + 8 = 18

Oduzimanje (13 – 3)

Tin ima 15 kuna, a Robert 5 kuna manje. Luka ima 4 kune manje od Roberta. 

Koliko novca imaju Robert i Luka zajedno?

Robert 15 – 5 = 10

Luka 10 – 4 = 6

Robert i Luka 10 + 6 = 16

Robert i Luka zajedno imaju 16 kuna.