Mandolina

Pogledaj oblik ovoga glazbala. Na koji te orašasti plod podsjeća?

Mandolina je ime dobila upravo prema orašastome plodu – bademu, zato što oblik njezina tijela podsjeća na polovinu badema. Zapravo je mandolina naziv za malu mandolu, veće srodno glazbalo.

Pogledaj videozapis i prebroji žice. Obrati pozornost na to kako su žice postavljene. Čime se svira mandolina?

Žice mandoline su postavljene u parovima, po dvije iste, a ugađaju se na iste tonove kao i žice na violini (G, D, A, E). Mandolina se svira trzalicom bademastoga oblika koja se nekada izrađivala od sedefa, drva ili guskina pera. Danas se izrađuje od kornjačina oklopa ili plastike.

Građa tijela mandoline slična je građi ostalih trzaćih glazbala. Odredi nazive dijelova glazbala.

Na koje te trzaće glazbalo oblikom tijela podsjeća?

Pogledaj fotografije te opiši sličnosti i razlike između mandoline i lutnje.

Za znatiželjne

Kada i gdje je mandolina nastala? Koje vrste mandolina postoje? 

Pogledaj videozapis i odgovori na pitanja.

U 19. stoljeću nastale su različite veličine mandolina za potrebe stvaranja bogatoga zvuka mandolinskoga orkestra. Tako danas postoje još i mandola, alt mandola, tenor mandola, mandolončelo i mandolon.

Mandolina je svoju primjenu našla u raznim vrstama glazbe, od klasične preko tradicijske do popularne glazbe.

Istraži ulogu mandoline u hrvatskoj tradicijskoj glazbi. U kojemu se dijelu Hrvatske tradicionalno svira mandolina? Koje plesove prati?

Poslušaj sljedeću skladbu i odredi izvođače.

Koje se trzaće glazbalo pojavljuje u orkestru?

Tu skladbu skladao je veliki komičar i glumac Charlie Chaplin koji je svirao mandolinu. Uvrstio ju je u svoj film A King in New York.

Pogledaj sljedeće primjere i odredi ulogu mandoline: solistička, komorna ili orkestralna.