Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za Izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Uredništvo hrvatskoga jezika
Klara Šarčević
Anita Kiš-Popović
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autori digitalnoga izdanja
Majda Čolak
Andrijana Mihaljević
Hana Tepeš
Dejan Varga
Katarina Lipovac
Recenzentice i lektorice tiskanoga i digitalnoga izdanja
dr. sc. Tomislava Bošnjak Botica
Martina Ivić
Danijela Bartolović-Antić
Anita Kiš
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Vladimir Obradović, Marko Ćurković
Izrada i uređivanje videosadržaja i animacija
Ivana Čoh
Ilustratorice
Tena Letica Tkalčević
Klara Rusan
Oblikovanje digitalnoga sadržaja
Željka Budimlić, Anđela Madžar
Video
YouTube
Fotografije
iStockPhoto
Getty Images
Shutterstock
3d panorame
360 cities
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb
Autori tiskanoga izdanja
Ela Družijanić-Hajdarević
Diana Greblički-Miculinić
Nataša Jurić-Stanković
Zrinka Romić
Likovno-grafičko oblikovanje tiskanoga izdanja
Studio 2M, Zagreb
Ilustratorice
Tena Letica Tkalčević
Klara Rusan
Prijelom
Antonia Sarjanović
Ivana Pavičić
Fotografije
iStockPhoto
Getty Images
Shutterstock
Nastavni predmet:
Hrvatski jezik
Razred:
6. razred osnovne škole
Gramatura tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
266±10% grama
Cijena tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
89,41 kn/11,87 €

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odobrilo je ovaj udžbenik i uvrstilo u Katalog odobrenih udžbenika rješenjem
KLASA: UP/I-602-09/20-03/00001
URBROJ: 533-06-20-0002
Zagreb, 30. travnja 2020. godine.

1. Izdanje, 2020. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.