Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednica
Vida Bilogrević Gatolin
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autori digitalnog izdanja
Vida Bilogrević Gatolin
Martina Čiček
Dubravka Karakaš
Ana Kodžoman
Viviana Kozina
Ozrenka Meštrović
Tanja Petrač
Josipa Poduje
Jelena Vranić Horvatiček
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Krešimir Šencaj, Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Ivana Čoh
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Helena Povijač, Maša Hrvatin
Video
Getty Images
Science Photo Library
Twig
Tigtag Junior
Fotografije
iStockPhoto
Shutterstock
Science Photo Library
Getty Images
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb
Autori tiskanog izdanja
Martina Čiček
Dubravka Karakaš
Ana Kodžoman
Ozrenka Meštrović
Tanja Petrač
Josipa Poduje
Recenzenti tiskanog izdanja
Jasenka Meštrović, prof.
Marija Papac, prof.
dr.sc. Damir Sirovina
Lektorica
Anita Poslon
Likovno-grafičko uređivanje
Studio 2M, Zagreb
Prijelom
Engel dizajn
Fotografije
iStockPhoto
Shutterstock
Science Photo Library
Getty Images
Nastavni predmet:
Biologija
Razred:
7. razred osnovne škole
Gramatura tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
350±10% grama
Cijena tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
73,83 kn/9,80 €

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odobrilo je ovaj udžbenik i uvrstilo u Katalog odobrenih udžbenika rješenjem
KLASA: UP/I-602-09/20-03/00001
URBROJ: 533-06-20-0002
Zagreb, 30. travnja 2020. godine.

1. Izdanje, 2019. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.