Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednik
Damir Tadić
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autori digitalnog izdanja
Sandra Ivković, Danijela Takač, Ana Lipošćak, Nataša Bek, Tomislav Tuškan, Vedran Mendušić, Vedrana Kasalo 
Recenzent digitalnog izdanja
Slaviša Živković
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Vladimir Obradović, Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Ivana Čoh
Lektorica i korektorica tiskanog i digitalnog izdanja
Mirjana Gašperov
Ilustratori
DD3D – 3D grafika
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Danijel Savičić
Video
Getty Images
Fotografije
iStockPhoto
Shutterstock
Getty Images
Freeimages
Pixabay
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb
Autori tiskanog izdanja
Mijo Dropuljić, Sandra Ivković, Tanja Paris, Iva Petričević, Senada Tuhtan, Danijela Takač, Ivana Zakanji
Recenzenti tiskanog izdanja
dr. sc. Gorjana Jerbić Zorc, Tomislav Tuškan, Damir Čović
Likovno-grafičko oblikovanje tiskanog izdanja
Ana Baričević
Prijelom tiskanog izdanja
Gordana Žagar
Ilustratori
DD3D – 3D grafika
Fotografije
iStockPhoto
Shutterstock
Getty Images
Freeimages
Pixabay
Nastavni predmet:
Fizika
Razred:
7. razred osnovne škole
Gramatura tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
268±10% grama
Cijena tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
73,83 kn/9,80 €

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odobrilo je ovaj udžbenik i uvrstilo u Katalog odobrenih udžbenika rješenjem
KLASA: UP/I-602-09/20-03/00001
URBROJ: 533-06-20-0002
Zagreb, 30. travnja 2020. godine.

1. Izdanje, 2020. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.