Dioklecijanova palača

Dioklecijanova palača u Splitu jedna je od najznačajnijih antičkih građevina na tlu Hrvatske i jedan je od najbolje sačuvanih spomenika rimske arhitekture na svijetu. Nalazi se na UNESCO-ovu Popisu svjetske kulturne baštine.

Palaču je izgradio car Dioklecijan kao svoj carski ljetnikovac u kojemu je namjeravao provesti starost. Za izbor ove lokacije potaknuli su ga blaga klima, izvori termalnih voda i obilje kamena za gradnju, kao i izvrstan položaj.

Gradnja je bila završena vjerojatno krajem 3. stoljeća. Zbog opasnosti od mogućih naleta barbara sagrađena je po uzoru na vojni logor – u obliku pravokutnika s četiri velike kule na uglovima te četirima vratima (po jedna vrata na svakoj strani). Palača je bila opasana velikim bedemima, a vrata su bila ulazi u palaču – tri vrata s kopnene strane i jedna s morske strane.

Na sjevernoj strani bio je glavni ulaz u palaču – dvostruka Zlatna vrata – Porta Aurea. Na istoku ulazilo se kroz Srebrna vrata, na zapadu kroz Željezna, a na jugu, prema moru, kroz Mjedena vrata.

Prostor palače bio dvjema glavnim ulicama podijeljen na dva dijela. Južni, raskošni dio palače bio je predviđen za carevu rezidenciju i njegovu popratnu državnu svitu. Sjeverni je dio, uz tržnicu, bio namijenjen smještaju carske straže – vojske, posluge, za spremišta i slične prostorije.

Glavne ulice, cardo i decumanus, spajale su se u središtu palače, na mjestu koje se prema jugu pretvaralo u glavni trg – Peristil. To je danas izvrsno sačuvan otvoren prostor ukrašen stupovima povezanim lukovima. Na lijevoj strani Peristila sagrađen je i monumentalni carev mauzolej, danas katedrala sv. Dujma, dok je s desne strane Jupiterov hram.

U samoj palači do danas su ostali sačuvani dijelovi kanalizacijskoga sustava, a palača se opskrbljivala vodom iz rijeke Jadro. Pronađeni su i sačuvani ostatci termi. Prema arheološkim nalazima smatra se da je palaču s okolicom naseljavalo oko 10 tisuća ljudi. Nakon smrti cara Dioklecijana palača je u prvo vrijeme pružala utočište prognanim članovima carske obitelji. Nakon rušenja Salone, početkom 6. stoljeća, dio prognanoga stanovništva sklonio se unutar zidina palače, a palača se postepeno počela pretvarati u jezgru novoga grada. Tako je Dioklecijanova palača prošla nevjerojatan razvoj od mauzoleja poganskoga cara do najstarije katedrale na svijetu.

Ostatci Dioklecijanove palače u današnjemu Splitu.

Dioklecijanov akvedukt sagrađen na području današnjega Solina najbolje je očuvan akvedukt na tlu Hrvatske. Građen je istovremeno kad i Diokelcijanova palača, krajem 3. i početkom 4. stoljeća. Akvedukt je dovodio pitku vodu s izvora rijeke Jadro do Dioklecijanove palače i okolnih naselja. Bio je dug oko 9 km. Oštećen je u vrijeme velike seobe naroda u 6. stoljeću, a obnovljen krajem 19. stoljeća. Njime se koristi i današnji Split.

Uz akvedukt je vezana i jedna zanimljivost. Naime, kapacitet akvedukta iznosio 1500 litara vode u sekundi što je bilo dovoljno za 173 000 stanovnika. Budući da je Dioklecijanova palača s okolicom imala oko 10 000 stanovnika, neki znanstvenici smatraju da se u njoj nalazila carska tkaonica za proizvodnju vunene odjeće za vojsku koja je bila velik potrošač vode.

Razmisli zašto je važno čuvati kulturnu baštinu.

Dioklecijanova palača

Uvod

Dioklecijanova palača u Splitu jedna je od najznačajnijih antičkih građevina na tlu Hrvatske i jedan je od najbolje sačuvanih spomenika rimske arhitekture na svijetu. Nalazi se na UNESCO-ovu Popisu svjetske kulturne baštine.

Gradnja palače

Palaču je izgradio car Dioklecijan kao svoj carski ljetnikovac u kojemu je namjeravao provesti starost. Za izbor ove lokacije potaknuli su ga blaga klima, izvori termalnih voda i obilje kamena za gradnju, kao i izvrstan položaj.

Gradnja je bila završena vjerojatno krajem 3. stoljeća. Zbog opasnosti od mogućih naleta barbara sagrađena je po uzoru na vojni logor – u obliku pravokutnika s četiri velike kule na uglovima te četirima vratima (po jedna vrata na svakoj strani). Palača je bila opasana velikim bedemima, a vrata su bila ulazi u palaču – tri vrata s kopnene strane i jedna s morske strane.

Na sjevernoj strani bio je glavni ulaz u palaču – dvostruka Zlatna vrata – Porta Aurea. Na istoku ulazilo se kroz Srebrna vrata, na zapadu kroz Željezna, a na jugu, prema moru, kroz Mjedena vrata.

Palača kao grad

Prostor palače bio dvjema glavnim ulicama podijeljen na dva dijela. Južni, raskošni dio palače bio je predviđen za carevu rezidenciju i njegovu popratnu državnu svitu. Sjeverni je dio, uz tržnicu, bio namijenjen smještaju carske straže – vojske, posluge, za spremišta i slične prostorije.

Glavne ulice, cardo i decumanus, spajale su se u središtu palače, na mjestu koje se prema jugu pretvaralo u glavni trg – Peristil. To je danas izvrsno sačuvan otvoren prostor ukrašen stupovima povezanim lukovima. Na lijevoj strani Peristila sagrađen je i monumentalni carev mauzolej, danas katedrala sv. Dujma, dok je s desne strane Jupiterov hram.

U samoj palači do danas su ostali sačuvani dijelovi kanalizacijskoga sustava, a palača se opskrbljivala vodom iz rijeke Jadro. Pronađeni su i sačuvani ostatci termi. Prema arheološkim nalazima smatra se da je palaču s okolicom naseljavalo oko 10 tisuća ljudi. Nakon smrti cara Dioklecijana palača je u prvo vrijeme pružala utočište prognanim članovima carske obitelji. Nakon rušenja Salone, početkom 6. stoljeća, dio prognanoga stanovništva sklonio se unutar zidina palače, a palača se postepeno počela pretvarati u jezgru novoga grada. Tako je Dioklecijanova palača prošla nevjerojatan razvoj od mauzoleja poganskoga cara do najstarije katedrale na svijetu.

Ostatci Dioklecijanove palače u današnjemu Splitu.

Akvedukt za palaču

Dioklecijanov akvedukt sagrađen na području današnjega Solina najbolje je očuvan akvedukt na tlu Hrvatske. Građen je istovremeno kad i Diokelcijanova palača, krajem 3. i početkom 4. stoljeća. Akvedukt je dovodio pitku vodu s izvora rijeke Jadro do Dioklecijanove palače i okolnih naselja. Bio je dug oko 9 km. Oštećen je u vrijeme velike seobe naroda u 6. stoljeću, a obnovljen krajem 19. stoljeća. Njime se koristi i današnji Split.

Uz akvedukt je vezana i jedna zanimljivost. Naime, kapacitet akvedukta iznosio 1500 litara vode u sekundi što je bilo dovoljno za 173 000 stanovnika. Budući da je Dioklecijanova palača s okolicom imala oko 10 000 stanovnika, neki znanstvenici smatraju da se u njoj nalazila carska tkaonica za proizvodnju vunene odjeće za vojsku koja je bila velik potrošač vode.

Razmisli zašto je važno čuvati kulturnu baštinu.