Jednadžba kemijske reakcije

Uvod

Dosad smo promatrane kemijske reakcije opisivali riječima, tj. kvalitativno:

cink + sumpor [latex]\longrightarrow [/latex] cinkov sulfid

voda [latex]\longrightarrow [/latex] vodik + kisik.

Takvo je prikazivanje kemijskih reakcija nedostatno i nepotpuno, jer ništa ne govori o sastavu i masi reaktanata i produkata.

Jednadžba kemijske reakcije

Stanje prije i poslije kemijske promjene može se točno i potpuno prikazati jedino jednadžbom kemijske reakcije, međunarodno dogovoreni zapis razumljiv svima.

Jednadžba kemijske reakcije jest simbolički prikaz jedne kemijske promjene.

Objasnimo pravila kojih se valja pridržavati pri pisanju jednadžbe kemijske reakcije na primjeru nastajanja molekula vode od molekula vodika i kisika.

KORAK 1. Kemijsku promjenu napišite riječima:

vodik + kisik ⟶ voda.

KORAK 3. Kemijskim formulama napišite reaktanate i produkte te njihova agregacijska stanja:

[latex]H_2\left(g\right)+O_2\left(g\right)\longrightarrow H_2O\left(l\right)[/latex]

KORAK 4. Prebrojite istovrsne atome elemenata s lijeve i desne strane jednadžbe kemijske reakcije:

KORAK 5. Izjednačite broj istovrsnih atoma reaktanata i produkata dodavanjem koeficijenta ispred formule reaktanata i produkata:

[latex]2H_2\left(g\right)+O_2\left(g\right)\rightarrow 2H_2O\left(l\right)[/latex]

KORAK 6. Provjerite je li broj istovrsnih atoma elemenata s lijeve i desne strane jednadžbe kemijske reakcije jednak:

Budući da atomi imaju stalnu masu, možemo zaključiti: ukupna masa tvari koje ulaze u kemijsku reakciju jednaka je ukupnoj masi tvari koje nastaju kemijskom reakcijom.

Važno! Pri pisanju jednadžbi kemijskih reakcija mora biti zadovoljen Zakon o očuvanju mase!

Izjednačenu jednadžbu kemijske reakcije nastajanja vode iz vodika i kisika možemo sada prikazati čestičnim crtežom:

Izjednačavanje broja istovrsnih atoma nekoga kemijskog elementa postižemo dodavanjem koeficijenta ispred simbola ili formule reaktanta i produkta.

To znači da ukupan broj atoma nekoga elementa na lijevoj strani kemijske jednadžbe mora odgovarati broju atoma toga elementa na desnoj strani jednadžbe.

U tom slučaju kažemo da je kemijska jednadžba izjednačena.

Prilikom opisivanja jednadžbe kemijske reakcije možemo navesti reaktanate i produkte u toj kemijskoj reakciji. Takav opis nazivamo kvalitativni opis kemijske reakcije.

Kvantitativni opis kemijske reakcije je opis koji navodi brojnost čestica (atoma, molekula, iona) koje sudjeluju u reakciji i koje nastaju tom reakcijom.

Problemski zadatak

Opišite kvalitativno i kvantitativno značenje kemijske jednadžbe.

Na temelju prikazanih jednadžbi kemijskih reakcija zaključujemo da su jednadžbe kemijskih reakcija izrazi u kojima je naznačeno:

  • koje se tvari mijenjaju (reaktanti)
  • smjer u kojem se odvija promjena
  • koje tvari nastaju promjenom (produkti)
  • broj čestica prije i poslije promjene.
Problemski zadatak