Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednici
Damir Tadić
Dragan Vlajinić
Autorice digitalnog izdanja
Marina Baradić
Jasenka Čirjak
Recenzenti tiskanog i digitalnog izdanja
Predrag Vukičević
Miran Vidović
Lektorica i korektorica tiskanog i digitalnog izdanja
Mirjana Gašperov
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Vladimir Obradović, Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Ivana Čoh
Ilustracije
DD3D - 3D grafika
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Željka Budimlić, Kristina Prgomet
Fotografije
Shutterstock
iStock
Getty Images
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb
Autori tiskanog izdanja
Damir Čović
Valentina Dijačić
Tome Kovačević
Sanja Prodanović Trlin
Darko Suman
Alenka Šimić
Ivica Šimić
Marijan Vinković
Dragan Vlajinić
Likovno-grafičko oblikovanje tiskanog izdanja
Snježana Hladni
Prijelom tiskanog izdanja
Gordana Žagar
Ilustracije
DD3D - 3D grafika
Fotografije
Shutterstock
iStock
Getty Images
Nastavni predmet:
Tehnička kultura
Razred:
8. razred osnovne škole
Gramatura tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2021./2022.
227±10% grama
Cijena tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2021./2022.
33,63 kn

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odobrilo je ovaj udžbenik i uvrstilo u Katalog odobrenih udžbenika rješenjem
Klasa: UP/I-602-09/21-03/00001
URBROJ: 533-06-21-0002
Zagreb, 20. svibnja 2021.

1. Izdanje, 2021. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.