Ionsko vezivanje

Uvod

Pozorno pogledajte pokus prikazan u naslovnom dijelu. Pretpostavite koje su tvari reaktanti, a koja je tvar produkt u ovoj kemijskoj reakciji sinteze? Napišite jednadžbu ove kemijske reakcije. Svoje odgovore usporedite s odgovorima drugih učenika u razredu. Potvrdu svojih odgovora pronaći ćete ako pozorno dalje  proučite ovaj sadržaj.

Što je ionsko vezivanje?

Tijekom praćenja videozapisa Ionsko vezivanje, spoznajte temeljne značajke ionskoga vezivanja. Zabilježite najvažnije pojmove.

Ionsko vezivanje

Kemijske promjene u kojima jedan reaktant predaje elektrone, a drugi ih prima nazivamo oksidacijsko-redukcijskim reakcijama ili skraćeno redoks-reakcijama. Redoks-reakcije upoznat ćete na primjeru nastajanja željezova(III) klorida, [latex]FeCl_3[/latex], koji je produkt  sinteze iz uvodnoga pitanja.

[latex]{Fe  -> Fe^{3+}+ 3e^{-}}\quad /\cdot 2 \\ \ce{Cl2 + 2e^{-} -> 2Cl^{-}}\quad /\cdot 3 \\ \underline{\hspace{5in}}\\ \ce{2Fe -> 2Fe^{3+} +  6e^{-}}\\ \ce{3Cl2 + 6e^{-} ->6Cl^{-}} \\ \underline{\hspace{5in}}\\ \ce{2Fe + 3Cl2 -> 2Fe^{3+} +  6Cl^{-} -> 2FeCl3}[/latex]

Polureakcija u kojoj dolazi do otpuštanja elektrona naziva se reakcija oksidacije. Sukladno tomu, oksidacija je proces u kojemu atomi, ioni ili molekule otpuštaju elektrone. Redukcija je proces u kojemu atomi, ioni ili molekule primaju elektrone. Stoga se polureakcija u kojoj se primaju elektroni naziva reakcija redukcije.

U ionskim kristalima ne postoje parovi iona ili neke druge, molekulama slične, strukture. Zato se sastav ionskoga spoja ne prikazuje molekulskom, već empirijskom formulom.

Provjerite svoje znanje