Molekulski i atomski kristali

Uvod

Ugljikovi atomi u prirodi ne dolaze pojedinačno, nego se na tisuće atoma udružuje stvarajući kristale. U pravilnoj kristalnoj građi ugljik se može naći u trima alotropskim modifikacijama: kao dijamant, grafit i fuleren. Pozorno pogledajte videozapis koji slijedi i zabilježite najvažnije značajke u građi dijamanta i grafita koji su primjeri atomskih kristala.

Kemijski element: ugljik

Molekulski kristali izgrađeni su od molekula. Molekule ostaju stabilne u krutom, tekućem i plinovitom agregacijskom stanju. To je posljedica jakih kovalentnih veza među atomima unutar molekule. Među molekulama u kristalu djeluju slabe van der Waalsove sile. Fuleren, C60, primjer je molekulskoga kristala. 

Pozorno pogledajte videozapis Otkriće fulerena i odgovorite na pitanja: 
1. Kako su fulereni dobili naziv?
2. Kako su vezani atomi ugljika u molekuli fulerena?
3. Koja su svojstva fulerena i gdje se primjenjuju?

Otkriće fulerena

Fulereni od C70, C82, C84,...,C240 i više sve su izduženije molekule, tzv. nanocjevčice. To su cjevčice ugljikovih atoma promjera nekoliko nanometara, ali duljine nekoliko mikrometara ili čak centimetara. Danas se sve više istražuju mogućnosti njihove primjene u elektronici i medicini.

Problemski zadatak

Pozorno pogledajte videozapise o nanotehnologiji i kritički promislite o svojstvima, upotrebi i posljedicama sve veće upotrebe nanomaterijala na okoliš i zdravlje.

Što je nanotehnologija?

Je li nanotehnologija sigurna po zdravlje?

Proširite vidike!

Koje metode se koriste za proizvodnju umjetnih dijamanata? Mogu li se razlikovati prirodni i umjetni dijamanti? Odgovor na ova pitanja pronaći ćete u sljedećem videozapisu.

Sintetički dijamanti